Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Làm tăng kích thước vòng 1 bằng cách đặt túi ngực vào vùng ngực bằng loại túi có gắn 1 chíp điện tử, có chức năng lưu trữ thông tin: hãng túi, thời gian phẫu thuật, tên bác sĩ phẫu thuật, cơ sở phẫu thuật… và được bảo hành trên toàn quốc

https://www.facebook.com/ThamMyThanhTuyen/videos/669768977587303/